• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Geen recht op btw-teruggaaf na veel te late aangifte

2018-09-13
Een ondernemer had op 1 mei 2017 nog geen btw-aangifte ingediend over het tijdvak maart 2017. Daarom legde de inspecteur met dagtekening 29 mei 2017 een naheffingsaanslag op. Op 18 juli 2017 diende de ondernemer alsnog zijn btw-aangifte in, waarin hij om een btw-teruggaaf van € 250.723 verzocht. De inspecteur verminderde de naheffingsaanslag vervolgens tot nihil. Tevens merkte hij de – te laat – ingediende aangifte aan als een verzoek om teruggaaf van omzetbelasting, maar omdat de aangifte te laat was ingediend, verklaarde de inspecteur dit verzoek niet-ontvankelijk.

Strengere regels rondom verzendhuiskredieten

2018-09-13
Postorderbedrijven en webwinkels (verzendhuizen) geven de mogelijkheid om kredieten af te sluiten. Uit onderzoek is gebleken dat er zeer hoge achterstanden zijn bij het afbetalen van verzendhuiskredieten. Minister Hoekstra komt daarom met de volgende beleidsdoelstellingen voor de consumptiefkredietmarkt:

In de leenomgeving worden consumenten door aanbieders niet gestuurd in de richting van een hoger leenbedrag en/of een langere looptijd.
Lenen voor consumptieve uitgaven is niet iets vanzelfsprekends; aanbieders zetten niet het beeld neer dat dit wel zo is.

Vrije ruimte en toepassing van de concernregeling

2018-09-12
Een uitgever overschrijdt in 2015 de vrije ruimte van de werkkostenregeling en wil daarom samen met een zustervennootschap die nog vrije ruimte overheeft de concernregeling toepassen. Een buitenlandse aandeelhouder houdt alle gewone aandelen in de uitgever. Deze aandelen vertegenwoordigen ongeveer 59% van het geplaatste aandelenkapitaal. Een preferente aandeelhouder houdt het overige geplaatste kapitaal. De buitenlandse aandeelhouder heeft de aandelen in de zustervennootschap op 16 februari 2015 verkregen.

Aantal faillissementen opnieuw licht gestegen

2018-09-12
De meeste faillissementen in augustus werden uitgesproken in de handel (51 failliete ondernemingen), gevolgd door financiële instellingen en de bouwnijverheid met respectievelijk 32 en 31 faillissementen. Dit komt echter deels doordat dit bedrijfstakken met veel bedrijven zijn. Relatief gezien werden in augustus de meeste faillissementen uitgesproken in de bedrijfstak vervoer en opslag.
Bron: CBS, 11-09-2018

Traag handelende inspecteur kan niet meer corrigeren

2018-09-11
In 2007 verhoogde een echtpaar hun hypothecaire lening en in 2008 nog eens. In hun aangiften IB/PVV gaven zij deze verhogingen aan als eigenwoningschuld. In 2013 vroeg de inspecteur bij de behandeling van de aangifte IB/PVV 2010 om een verklaring van de stijging van de lening. Tevens vroeg hij om een verklaring voor de hypotheekrente van 9%. Bij Hof Den Bosch was het onder meer de vraag of het echtpaar voldaan heeft aan de wettelijke eis om met schriftelijke bescheiden aan te tonen dat de verhoging van de lening gebruikt is voor onderhoud of verbetering van de eigen woning.

Ontslagvergoeding regelmatig hoger dan verplicht

2018-09-11
Volgens Berenschot, dat het onderzoek uitvoerde in opdracht van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA), kiezen werkgevers er waarschijnlijk vooral uit praktische beweegredenen voor om met regelmaat hogere ontslagvergoedingen uit te keren dan zij wettelijk verplicht zijn. Zij ontlopen hiermee namelijk het risico op lange processen of om te worden teruggewezen op basis van bestaande dossiers.

Participatiewet verslechtert baankansen Wsw-wachtlijsters

2018-09-06
Wie op 1 januari 2015 al een baan in de sociale werkvoorziening had, kon die baan behouden. Maar ruim 11.000 mensen die op 31 december 2014 op de wachtlijst stonden voor zo’n baan, zijn hun indicatie kwijtgeraakt. Deze personen (hierna: Wsw-wachtlijsters) zijn met de invoering van de Participatiewet hun indicatie kwijtgeraakt. Zij behoren nog wel tot de doelgroepen van de Participatiewet. Voorheen waren de baankansen van Wsw-wachtlijsters gemiddeld 50%. Na de invoering van de Participatiewet zijn hun baankansen gedaald naar een gemiddelde van 30%.

Hof perkt reikwijdte verklaring geen privégebruik in

2018-09-06
Een monteur kreeg van zijn werkgever een bestelauto ter beschikking. Voor deze bestelauto was al eerder een ‘verklaring geen privégebruik’ afgegeven. Voor een andere procedure was de monteur met de bestelauto in 2013 naar Hof Amsterdam gereden. De procedure waarvoor de werknemer naar het hof was gereden ging over de vraag of de bestelauto naar ‘aard en inrichting’ uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt was voor vervoer van goederen. Om die aard aan te tonen was de monteur naar Amsterdam gereden, zodat die aard door de rechter ter plaatse kon worden beoordeeld.

Vergeten garantieverklaring WGA

2018-09-05
De inspecteur heeft in februari 2017 aan een bv laten weten dat het eigenrisicodragerschap (ERD) van de bv voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) met ingang van 1 januari 2017 is beëindigd. De bv heeft verzuimd om voor 31 december 2016 een nieuwe garantieverklaring op te sturen. Het concern, waar de bv deel van uit maakt, is per 1 januari 2017 overgestapt naar een andere verzekeraar. Deze verzekeraar heeft voor 11 van de 12 onderdelen van het concern tijdig garantieverklaringen ingestuurd. Per vergissing is zat de garantie verklaring van de bv daar niet bij.

Transitievergoeding is geen bijzonder inkomen

2018-09-05
Een toeslaggerechtigde heeft in 2016 een transitievergoeding ontvangen wegens het beëindigen van een dienstverband. Hierdoor heeft Belastingdienst Toeslagen de eerder toegekende voorschotten zorgtoeslag en huurtoeslag herzien. In 2018 zijn de toeslagen definitief vastgesteld. De toeslaggerechtigde verzoekt de Belastingdienst Toeslagen de transitievergoeding uit 2016 als bijzonder inkomen aan te merken zodat deze voor de berekening van de huurtoeslag voor dat jaar buiten beschouwing wordt gelaten.

Pagina's