• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Cao-lonen licht gestegen

1970-01-01
De hoogste cao-loonstijging dit jaar deed zich voor in de landbouw met 2,2%. Die stijging wordt vooral veroorzaakt door de loonsverhogingen dit jaar in de cao’s Glastuinbouw en Productiegerichte Dierhouderij. In het onderwijs waren de lonen daarentegen 0,2% lager dan een jaar eerder. Vorig jaar kende het onderwijs nog de hoogste loonstijging met 3,9%. Het onderwijs blijft nu achter omdat voor vier grote onderwijs-cao’s nog geen loonsverhoging is afgesproken voor 2017. Ook de verwerking van eenmalige uitkeringen die onderdeel uitmaken van de bijzondere beloningen, speelt een rol.

Hoge Raad begint met digitaal procederen

1970-01-01
Alle civiele vorderingszaken die voor 1 maart zijn gestart (zaken waarin vóór 1 maart werd gedagvaard) zullen nog op papier worden behandeld. Ook in verzoekschriftzaken wordt in cassatie voorlopig nog langs de papieren weg geprocedeerd. In de toekomst zal de hele cassatieprocedure digitaal worden, dus ook in straf- en belastingzaken. Dit wordt in stappen ingevoerd. Vorig jaar werd het mogelijk om opmerkingen in een fiscale prejudiciële procedure bij de Hoge Raad digitaal in te dienen.
Bron: Rechtspraak.nl 31-01-2017

Vrije keus bedrijfsarts bij second opinion zal afhangen van contracten

1970-01-01
Het onderwerp wordt geregeld in een nieuw Arbeidsomstandighedenbesluit. Dat zou op 1 juli in werking moeten treden, net als de nieuwe wet zelf. Het ontwerp voor het besluit ligt nog bij de Raad van State, maar veel valt al op te maken uit het document dat minister Asscher na een internetconsultatie hierover heeft opgesteld. Daarin staat dat werknemers onder de nieuwe Arbowet het recht hebben "om zelf de second opinion bedrijfsarts te kiezen indien het contract meerdere bedrijfsartsen of arbodiensten bevat".

Pensioen in eigen beheer wordt uitgefaseerd

1970-01-01
Vanwege het aanhouden van het wetsvoorstel en de indiening van de novelle is de ingangsdatum van de uitfasering verschoven van 1 januari 2017 naar 1 april 2017. De door de staatssecretaris eerder toegezegde coulanceperiode van drie maanden blijft bestaan, zodat de dga na invoering per 1 april tot 1 juli 2017 de tijd heeft om de pensioentoezegging ‘premievrij’ te maken (ofwel de opbouw te stoppen).

Tegemoetkoming ex-eigenrisicodragers WGA

1970-01-01
Met ingang van 1 januari 2017 betreft het eigenrisicodragerschap het totale WGA-risico van zowel vaste als flexibele krachten. Om eigenrisicodrager te worden moesten werkgevers een garantie overleggen van hun bank of verzekeraar. Werkgevers die vorig jaar al eigenrisicodrager waren (voor alleen WGA-vast) moesten vanwege de nieuwe wetgeving per 1 januari 2017 een nieuwe garantie overleggen voor het totale WGA-risico. Deze garanties voor de bestaande eigenrisicodragers moesten uiterlijk op 31 december 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Code goed opdrachtgeverschap

1970-01-01
De Code Goed Opdrachtgeverschap geeft opdrachtgevers en zelfstandigen een duidelijk kader om op een goede manier met elkaar zaken te doen. ‘Goed voor elkaar’ is daarbij het uitgangspunt. De Code Goed Opdrachtgeverschap is ontwikkeld, omdat het aantal zelfstandigen op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren fors is gegroeid. Ook het aantal intermediairs dat zzp’ers bemiddelt is groeiende. Met de Code komt er meer helderheid in de relatie tussen opdrachtgevers en de zelfstandige ondernemers die voor eigen rekening en risico werkzaamheden uitvoeren.

Tussen-cao Uitzendkrachten

1970-01-01
De nieuwe cao bevat afspraken die moeten zorgen voor een goede balans tussen inkomenszekerheid voor de uitzendkracht en de gevraagde beschikbaarheid voor de uitzendonderneming. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat uitzendkrachten vrij zijn elders werkzaamheden te verrichten en wordt het gemakkelijker om meerdere banen te combineren.
Duidelijkheid over beloning

Drie maanden coulancetermijn pensioen eigen beheer

1970-01-01
Staatssecretaris Wiebes schrijft aan de Kamer ernaar te streven dat de maatregelen uit dit wetsvoorstel per 1 april 2017 in werking treden. Naar zijn inschatting leidt dat niet tot een beperking van de mogelijkheden om het pensioen in eigen beheer af te kunnen kopen tegen het meest gunstige tarief. Dga’s die in 2017 willen afkopen, zullen namelijk zeer waarschijnlijk reeds met de voorbereidende handelingen hiervoor zijn begonnen en hebben nog steeds tot en met 31 december 2017 de gelegenheid om van het meest gunstige tarief gebruik te maken.

Let op bij intrekken Verklaring geen privégebruik

1970-01-01
Een werkgever stelt in 2013 twee auto’s aan een werkneemster ter beschikking. Van 1 januari tot 5 november een auto, waarvoor een bijtelling voor privégebruik van 25% geldt en van 5 november tot en met 31 december een elektrische auto met een bijtellingspercentage van (destijds) 0%. De werkneemster heeft sinds 2006 een Verklaring geen privégebruik auto. Op 20 november 2013 dient zij een formulier ‘wijziging of intrekking verklaring geen privégebruik auto’ in. Naar aanleiding daarvan vraagt de inspecteur haar rittenregistratie over 2013 op.

Ex-bestuurder aansprakelijk voor loonheffingschuld bv

1970-01-01
Een man was tot 1 juli 2013 via een stichting middelijk bestuurder van een bv. Een uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van 4 september 2013 vermeldt echter dat hij op die datum nog bestuurder is van de stichting. Een uittreksel van het Handelsregister van 20 november 2014 vermeldt dat hij met ingang van 1 juli 2013 uit functie is en dat op 29 oktober 2013 in het Handelsregister is geregistreerd dat met ingang van 1 juli 2013 een andere persoon bestuurder van de stichting is.

Pagina's

Social Media

         

Rekenmaaruit