• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Samenwerkingsverband niet ongebruikelijk

1970-01-01
Een vrouw is in 1993 met haar echtgenoot een vennootschap onder firma aangegaan met als doel de exploitatie van een rietdekkersbedrijf. Ook in 2011 exploiteerden zij samen deze onderneming. De echtgenoot voert de rietdekkerswerkzaamheden uit. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van ingehuurde krachten. De vrouw beschikt over het diploma ‘handelskennis voor het rietdekkersbedrijf’ en verricht andere werkzaamheden in de onderneming. De winstverdeling is 50:50. In 2008 is de echtgenoot langdurig ziek geweest. De vrouw heeft in die periode de onderneming voortgezet.

Slechte financiële situatie: geen boete

1970-01-01
Een verhuurder van woningen, die tevens handelaar in tweedehands auto’s is, heeft voor de jaren 2007, 2008 en 2009 een aangifte IB ingediend. In de aangiften zijn geen inkomsten wegens verhuur van woningen en verkoop van auto’s opgenomen. Tijdens de jaren 2006 tot en met 2010 blijkt voor de verhuur van onroerend goed en voor verkoop van auto’s geen administratie te zijn bijgehouden. Daarom worden naar aanleiding van een boekenonderzoek navorderingsaanslagen IB met boetes (van in totaal zo’n € 145.000) opgelegd.

Teveel betaalde boeterente

1970-01-01
Sinds 14 juli 2016 gelden er nieuwe Europese regels met betrekking tot de berekening van boeterente die betaald moet worden bij vervroegde aflossing of het oversluiten van een bestaande of nieuwe hypotheek. De boeterente mag sindsdien niet hoger zijn dan het financiële nadeel van de hypotheekaanbieder.

Voorwaarden voor verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning

1970-01-01
In het nieuwe artikel 5 staan de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de verhoogde vrijstelling te kunnen toepassen. De vrijstelling van € 100.000 geldt in beginsel voor één kalenderjaar, maar mag in de twee daaropvolgende jaren alsnog worden benut als het in het eerste jaar een deel van de vrijstelling niet is benut. Voor de samenloop tussen de nieuwe verhoogde vrijstelling en de voor 1 januari 2017 bestaande verhoogde vrijstellingen is overgangsrecht opgesteld (zie: Schenkingsvrijstelling: actie in 2016?).

Eigen bijdrage geen negatief loon

1970-01-01
De werknemer kreeg een aanmerkelijk duurdere auto ter beschikking gesteld dan de leaseregeling van de werkgever toeliet. Het eerste jaar werd een eigen bijdrage van ruim € 8500 ingehouden op zijn startbonus. Ter compensatie was die bonus wel verhoogd. Bijtelling was niet aan de orde; een verklaring geen privégebruik was afgegeven. In zijn aangifte IB over 2010 neemt de werknemer de bijdrage voor de auto als negatief loon in aanmerking, maar de inspecteur corrigeert die aangifte.

Lening voor (deeltijd)opleiding

1970-01-01
Het levenlanglerenkrediet is een lening voor iedereen tot 55 jaar die een (deeltijd)opleiding wil volgen. De lening kan men bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aanvragen.
Om de lening aan te vragen, moet u wel aan de voorwaarden voldoen. Naast de leeftijdseis (

Transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte

1970-01-01
De kosten van die compensatie worden volgens het voorstel dan gedragen door alle werkgevers, via de uniforme premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds. De Raad van State heeft kritisch geadviseerd over dit voorstel. De Raad vraagt zich waarom niet is teruggegaan naar de situatie voor de Wet werk en zekerheid: geen vergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Nu wordt de oorzaak van het probleem voor werkgevers (cumulatie van de kosten van loondoorbetaling en transitievergoeding) niet aangepakt, maar slechts de kosten verdeeld over alle werkgevers.

Van transitievergoeding naar rugzak voor om- en bijscholing

1970-01-01
De werkgevers willen zo het patroon doorbreken dat een werknemer pas over zijn inzetbaarheid gaat nadenken op het moment dat hij boventallig wordt verklaard. Met een brede scholingsplicht wil AWVN tevens een herverdeling aanjagen tussen vast en flex. Flexwerkers blijven tot nu toe volgens de werkgevers te vaak verstoken van de opleidingsbudgetten.

In tien stappen naar nieuwe privacywet

1970-01-01
De AVG geldt voor de hele Europese Unie (EU) en vervangt in Nederland de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De nieuwe verordening zorgt voor een versterking en uitbreiding van privacyrechten én zorgt voor meer verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. De nadruk ligt - meer dan nu- op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert op tijd te beginnen met de implementatie van de regels.

Minder baanverlies bij flexwerkers

1970-01-01
In 2016 nam het aantal werklozen af met 76.000. Van de 538.000 werklozen in 2016 hadden 164.000 personen een jaar eerder nog betaald werk. In 2015 ging het nog om 200.000 mensen die hun werk verloren. Het aantal mensen dat in twee achtereenvolgende jaren werkloos was, daalde ook: van 227.000 in 2015 naar 201.000 in 2016.

Pagina's