• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Navorderingsaanslagen IB door vrijval balansschulden btw

1970-01-01
Een autohandelaar heeft op zijn balans per 31 december 2010 een omzetbelasting schuld van ruim € 104.483 opgenomen. Dit bedrag betrof tot totaal van de omzetbelastingschulden van een aantal jaren. De autohandelaar heeft geen suppletieaangiften ingediend. Na een boekenonderzoek heeft de inspecteur navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd voor de vrijgevallen omzetbelastingschulden. Bij Hof Arnhem-Leeuwarden was het de vraag of de vrijval van de omzetbelastingschulden en de toerekening aan de jaren correct was en of sprake was van een nieuw feit dat navordering rechtvaardigde.

ET-regeling kon met terugwerkende kracht

1970-01-01
Een uitzendbureau verzorgt de huisvesting van haar uit het buitenland afkomstige werknemers. Tot 1 januari betaalden de werknemers daarvoor een vergoeding uit het nettoloon. Met ingang van 2008 is dit – na afronding van de onderhandelingen tussen de betrokken cao-partijen – gewijzigd: een vergoedingsregeling is ingevoerd waarbij de huisvestingskosten als extraterritoriale kosten vanuit het brutoloon worden vergoed. Ter compensatie van de verlaging van de grondslagen voor pensioenopbouw en sociale zekerheidsrechten hierdoor wordt het brutoloon met 19% gecompenseerd.

Mes in belastingregelingen?

1970-01-01
Mede ten behoeve van de discussie over een herziening van het Nederlandse belastingstelsel heeft de Algemene Rekenkamer de fiscale regelingen in Nederland geïnventariseerd voor zover deze regelingen de belastingontvangsten beperken. De Algemene Rekenkamer heeft daarbij onderscheid gemaakt tussen belastingfaciliteiten, belastinginstrumenten en overige belastingregelingen. Door middel van belastingfaciliteiten wordt geprobeerd het gedrag van belastingplichtigen met fiscale regelingen te stimuleren of te ontmoedigen.

Ondernemers hekelen publicatie belanghebbenden in UBO-register

1970-01-01
Aandelenbelangen van 25% of meer moeten bekend worden gemaakt als het aan het kabinet ligt. Familiebedrijven vrezen voor de veiligheid van de mensen achter hun bedrijven als dit doorgaat. Het kabinet gaat hiermee bovendien een stap verder dan Brussel. Volgens de vierde anti-witwasrichtlijn mag de toegang tot de gegevens beperkt blijven tot de autoriteiten en andere personen of organisaties die een ‘legitiem belang’ kunnen aantonen.

Btw op advieskosten ook aftrekbaar als overname mislukt

1970-01-01
Vliegtuigmaatschappij Ryanair bracht in de loop van 2006 een openbaar bod uit op alle aandelen van een andere luchtvaartmaatschappij, met als doel om managementactiviteiten te verrichten voor die andere maatschappij. Ryanair schakelde een adviseur in, maar uiteindelijk ging de overname niet door. Vervolgens was in geschil of Ryanair de btw op de advieskosten als voorbelasting kon aftrekken.

EU Hof: renteaftrekbeperking in strijd met EU-recht

1970-01-01
De Hoge Raad had in twee zaken prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof. De vragen hadden betrekking op het Nederlandse fiscale eenheidsregime in combinatie met de renteaftrekbeperking en de deelnemingsvrijstelling. In beide zaken ging het om de vraag of de Nederlandse regelgeving in strijd is met de vrijheid van vestiging.

Bezwaar per e-mail? Dan kan ook correspondentie per e-mail

1970-01-01
Een man maakt pro forma bezwaar tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting en verstuurt dit bezwaar zowel per gewone post als per e-mail. In het bezwaarschrift verzoekt hij de heffingsambtenaar om toezending van stukken. De heffingsambtenaar voldoet per e-mail aan dit verzoek. In die e-mail stelt de heffingsambtenaar de man ook meteen in de gelegenheid om binnen drie weken de gronden van het bezwaar kenbaar te maken. Omdat een reactie uitblijft stuurt de heffingsambtenaar een maand later per e-mail een herinnering. Ook daar wordt niet op gereageerd.

Onderhandelingsresultaat cao Beroepsgoederenvervoer

1970-01-01
Het betreft een cao met een looptijd van 3 jaar (1 januari 2017 tot en met 31 december 2019) waarbinnen de lonen op 1 juli 2017, 1 januari 2018 en 2019 met 2% zullen worden verhoogd. Tevens zal er gedurende de looptijd in drie stappen een extra trede op alle loonschalen worden gecreëerd. De vakbonden hebben aangegeven het eindbod aan hun achterban te zullen voorleggen. Vakbond FNV - die bij de vorige cao nog fors de actietrom roerde - meldt op haar website trots dat de lonen van de vrachtwagenchauffeurs de komende drie jaar 10% vooruit gaan.

Betere bescherming voor kleinzakelijke gebruiker gewenst

1970-01-01
Voor consumenten is het een en ander geregeld om hen te beschermen tegen agressieve verkooptechnieken. Consumenten kunnen aanspraak maken op een bedenktijd van 14 dagen, het contract moet schriftelijk worden afgesloten en er geldt een lage boete bij vroegtijdig overstappen van leverancier. Voor ondernemers, waaronder zzp'ers, is die bescherming er niet. Een simpel 'ja' in een (gemanipuleerd) telefoongesprek volstaat.

Verstikkende bureaucratie bestrijden met Kafkabrigades

1970-01-01
Volgens Stevens moet de Belastingdienst vanwege zijn massale werkprocessen een verregaand geautomatiseerde en gedigitaliseerde werkomgeving creëren. De efficiency van die werkprocessen mag volgens hem echter niet ten koste gaan van een passende rechtsbescherming. De massale werkprocessen en digitalisering hebben namelijk geleid tot een verregaande standaardisatie, die mensen dwingt in standaardmodellen. Ook in het vervolgtraject is er te weinig ruimte om de persoonlijke omstandigheden alsnog aan te kaarten en voor veel burgers is een bezwaar- en beroepsprocedures een brug te ver.

Pagina's