• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Traag handelende inspecteur kan niet meer corrigeren

2018-09-11
In 2007 verhoogde een echtpaar hun hypothecaire lening en in 2008 nog eens. In hun aangiften IB/PVV gaven zij deze verhogingen aan als eigenwoningschuld. In 2013 vroeg de inspecteur bij de behandeling van de aangifte IB/PVV 2010 om een verklaring van de stijging van de lening. Tevens vroeg hij om een verklaring voor de hypotheekrente van 9%. Bij Hof Den Bosch was het onder meer de vraag of het echtpaar voldaan heeft aan de wettelijke eis om met schriftelijke bescheiden aan te tonen dat de verhoging van de lening gebruikt is voor onderhoud of verbetering van de eigen woning.

Ontslagvergoeding regelmatig hoger dan verplicht

2018-09-11
Volgens Berenschot, dat het onderzoek uitvoerde in opdracht van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA), kiezen werkgevers er waarschijnlijk vooral uit praktische beweegredenen voor om met regelmaat hogere ontslagvergoedingen uit te keren dan zij wettelijk verplicht zijn. Zij ontlopen hiermee namelijk het risico op lange processen of om te worden teruggewezen op basis van bestaande dossiers.

Hof perkt reikwijdte verklaring geen privégebruik in

2018-09-06
Een monteur kreeg van zijn werkgever een bestelauto ter beschikking. Voor deze bestelauto was al eerder een ‘verklaring geen privégebruik’ afgegeven. Voor een andere procedure was de monteur met de bestelauto in 2013 naar Hof Amsterdam gereden. De procedure waarvoor de werknemer naar het hof was gereden ging over de vraag of de bestelauto naar ‘aard en inrichting’ uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt was voor vervoer van goederen. Om die aard aan te tonen was de monteur naar Amsterdam gereden, zodat die aard door de rechter ter plaatse kon worden beoordeeld.

Participatiewet verslechtert baankansen Wsw-wachtlijsters

2018-09-06
Wie op 1 januari 2015 al een baan in de sociale werkvoorziening had, kon die baan behouden. Maar ruim 11.000 mensen die op 31 december 2014 op de wachtlijst stonden voor zo’n baan, zijn hun indicatie kwijtgeraakt. Deze personen (hierna: Wsw-wachtlijsters) zijn met de invoering van de Participatiewet hun indicatie kwijtgeraakt. Zij behoren nog wel tot de doelgroepen van de Participatiewet. Voorheen waren de baankansen van Wsw-wachtlijsters gemiddeld 50%. Na de invoering van de Participatiewet zijn hun baankansen gedaald naar een gemiddelde van 30%.

Vergeten garantieverklaring WGA

2018-09-05
De inspecteur heeft in februari 2017 aan een bv laten weten dat het eigenrisicodragerschap (ERD) van de bv voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) met ingang van 1 januari 2017 is beëindigd. De bv heeft verzuimd om voor 31 december 2016 een nieuwe garantieverklaring op te sturen. Het concern, waar de bv deel van uit maakt, is per 1 januari 2017 overgestapt naar een andere verzekeraar. Deze verzekeraar heeft voor 11 van de 12 onderdelen van het concern tijdig garantieverklaringen ingestuurd. Per vergissing is zat de garantie verklaring van de bv daar niet bij.

Transitievergoeding is geen bijzonder inkomen

2018-09-05
Een toeslaggerechtigde heeft in 2016 een transitievergoeding ontvangen wegens het beëindigen van een dienstverband. Hierdoor heeft Belastingdienst Toeslagen de eerder toegekende voorschotten zorgtoeslag en huurtoeslag herzien. In 2018 zijn de toeslagen definitief vastgesteld. De toeslaggerechtigde verzoekt de Belastingdienst Toeslagen de transitievergoeding uit 2016 als bijzonder inkomen aan te merken zodat deze voor de berekening van de huurtoeslag voor dat jaar buiten beschouwing wordt gelaten.

Opzeggen voor start overeenkomst is geen onregelmatig ontslag

2018-09-04
Een werknemer was werkzaam bij een concurrent van de nieuwe werkgever. Op enig moment is de werknemer via werving- en selectiebureau benaderd om bij de nieuwe werkgever in dienst te treden. De werknemer heeft vervolgens, na twee gesprekken met de nieuwe werkgever het aanbod om in dienst te treden geaccepteerd en – op 11 april 2018 – de hem aangeboden arbeidsovereenkomst ondertekend. De arbeidsovereenkomst zou starten op 1 juni 2018. Op 13 april 2018 heeft de werknemer zijn arbeidsovereenkomst met de concurrent opgezegd.

Geen (gebruikelijk) loon, maar resultaat uit overige werkzaamheden

2018-09-04
Twee mannen richten in 2013 een bv op en houden ieder 50% van de aandelen. In de loop van 2013 verkopen zij hun aandelen aan een stichting die zij tot en met 2014 zelf besturen.

Tot behoud van heffing

2018-09-03
Een bv had ondanks aanmaningen over het jaar 2010 geen aangifte Vpb ingediend. De aanslag Vpb 2002 werd in december 2013 vastgesteld op € 1.796.703. In die aanslag werd rekening gehouden met de vrijval van een vervangingsreserve uit 1998. De bv stelde zich op het standpunt dat er in 2002 sprake was van een begin van uitvoering zodat geen sprake was van vrijval.

Doelstelling banenafspraak nog niet bereikt

2018-07-31
Tussen de nulmeting (2013) en het eerste kwartaal van 2018 hebben werkgevers in het kader van de banenafspraak 28.341 extra banen via een regulier dienstverband en 10.403 extra banen via een uitzendcontract of detachering gerealiseerd. De doelstelling voor heel 2018 is het realiseren van 43.500 extra banen. Deze doelstelling is dus nog niet gehaald.
Om inzicht te geven in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal vier rapportages:

Pagina's