• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Modernisering cao Supermarkten: voorstel tussenbaan

2017-04-19
Het voorstel van een tussenbaan betreft een arbeidsovereenkomst voor vier jaar. In die vier jaar wordt de medewerker ondersteund in de ontwikkeling met daarbij passende opleidingen. De inspanningen zijn gericht op doorgroei richting andere sectoren als de zorg of dienstverlening of binnen de levensmiddelensector. De tussenbaan maakt het voor werkgevers aantrekkelijk te investeren in medewerkers. Die blijven immers vier jaar. Aan de andere kant biedt deze tussenvorm de werkgevers ook de gewenste flexibiliteit.

Eerste kwartaal 2017 hogere loonafspraken in cao-overleg

2017-04-18
Ondanks de lichte stijging noemt werkgeversvereniging AWVN de loonontwikkeling nog steeds ‘verstandig’. Cao-onderhandelaars laten zich volgens AWVN in de meeste gevallen leiden door de draagkracht van de sector of het bedrijf waarvoor zij onderhandelen en door het principe dat het geld eerst verdiend moet worden voordat het kan worden uitgegeven. In 2017 zijn tot dusver loonafspraken gemaakt die tussen sectoren uiteenlopen van ruim onder 1% tot bijna 2%.

Minder ontslagaanvragen bij UWV door WWZ

2017-04-13
Het UWV verwerkte vorig jaar 22.300 ontslagaanvragen. Een jaar eerder waren dat er nog 37.000, waarvan het leeuwendeel afgehandeld werd onder het oude recht. De WWZ trad in juli 2015 in werking. Een deel van de afname in het aantal ontslagaanvragen wordt veroorzaakt door wijziging in het ontslagrecht. Veel vaker zouden nu werkgevers en werknemers proberen er samen uit te komen. Om hoeveel gevallen het gaat, is niet door het UWV onderzocht. De ervaringen bij het UWV stroken met die van arbeidsrechtadvocaten.

Transavia-cao niet voor FNV-leden

2017-04-13
De rechter oordeelde dat in het geval van het Transavia grondpersoneel de andere vakbonden niet voldoende representatief zijn om namens de FNV-leden een cao af te sluiten.
Volgens FNV-bestuurder Boufangacha is dit een bijzondere uitspraak ‘die belangrijk is voor andere sectoren waar cao’s worden afgesloten met verslechteringen zonder de FNV’. Hij wijst onder meer op de onlangs afgesloten cao voor schilders, waar de grote bonden buitenspel stonden en de werkgevers met LBV tot een akkoord kwamen.

Woning met bedrijfshal: ondernemingsvermogen?

2017-04-13
De zaak betrof de vennoten van een bouwbedrijf, een VOF, die in 2009 een woning met bedrijfshal, garage, carport, weiland, erf, tuin, ondergrond en aan- en toebehoren kopen. De bedrijfshal ligt achter de woning en is toegankelijk via de oprijlaan naast de woning. Eén kamer in de woning (zo’n 6% van de oppervlakte van de woning) wordt gebruikt als kantoor voor de onderneming.

Voorstel voor wettelijke verankering franchisecode

2017-04-12
De Nederlandse Franchise Code is tot stand gekomen na moeizaam overleg tussen franchisegevers en –nemers. In de praktijk blijkt echter dat veel franchiseorganisaties de overeengekomen code niet (volledig) toepassen.

Extra rente op uitkeringen depositogarantiestelsel

2017-04-12
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde in december vorig jaar dat DNB over de vergoeding van de deposito’s uit hoofde van het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS) te weinig wettelijke rente heeft vergoed. Dit was mede het gevolg van een onjuiste omzetting van de destijds geldende richtlijn depositogarantiestelsels. In de richtlijn was bepaald dat een vergoeding uiterlijk drie maanden - in plaats van vijf maanden zoals in dit geval was gebeurt - na de inwerkingstelling van het depositogarantiestelsel moest plaats vinden.

Aanpassing minimumloon bij stukloon pas in 2018

2017-04-12
Een van de aanpassingen van de wet Verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk betreft de bepaling van de arbeidsduur in geval van stukloon. Om te kunnen bepalen of een werknemer minimaal het minimumloon verdiend wordt voortaan uitgegaan van de daadwerkelijke tijd die de werknemer heeft besteed aan de uitvoering van de verrichte arbeid. Volgens de thans nog geldende wettekst wordt uitgegaan van ‘de tijd, die redelijkerwijs met de uitvoering van de verrichte arbeid is gemoeid’.

Houders American Express Cards op de korrel

2017-04-11
Het gaat om gegevens over betaalkaarten (debit of credit) uit de periode 2009 t/m 2016. Zodra de gegevens zijn ontvangen zal worden onderzocht of de tegoeden op de buitenlandse rekeningen waaraan de kaarten zijn gekoppeld, zijn opgenomen in de belastingaangifte van de betreffende kaarthouders. Is dat niet het geval, dan kunnen de zwartspaarders een boete van maximaal drie keer het totale verschuldigde belastingbedrag tegemoet zien.

Staken mag geen gevolgen hebben voor WW

2017-04-07
De zaak betrof enkele ex-werknemers van voormalige vangrailproducent Prins Dokkum. In 2013 voerden de werknemers actie tegen de sluiting van hun fabriek. In totaal werd er door de werknemers veertien dagen gestaakt. Hun acties hadden geen succes. De fabriek werd gesloten en de werknemers belandden in de WW, waar ze een lagere uitkering kregen: vanwege de stakingsdagen kwam het UWV onder de toen geldige regelgeving op een lager dagloon uit.

Pagina's

Social Media

         

Rekenmaaruit