• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Digitale post toegestaan?

2017-04-07
Het gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) heeft via de Berichtenbox van MijnOverheid.nl aan een belastingplichtige een aanslag waterschapbelastingen opgelegd. Omdat een belastingplichtige niet betaalde, is per post een aanmaning verstuurd en zijn aanmaningskosten in rekening gebracht. De belastingplichtige maakt bezwaar tegen de aanmaningskosten. Hij geeft aan de aanslag waterschapsbelasting niet te hebben ontvangen en pas bij ontvangst van de aanmaning er achter te zijn gekomen dat de aanslag was opgelegd.

Cao-lonen blijven achter bij inflatie

2017-04-06
Sinds de eerste helft van 2014 is de toename van de cao-lonen niet meer lager geweest dan de ontwikkeling van de inflatie. De stijging is ook minder dan alle kwartalen van 2016. In dat jaar kwam de gemiddelde stijging over het hele jaar uit op 1,9%.

Administratieve gebreken, informatiebeschikking terecht afgegeven

2017-04-06
Aan een restauranthouder zijn na een onderzoek naar de aanvaardbaarheid van de aangiften IB 2008 tot en met 2012 en de aangiften omzetbelasting over de tijdvakken 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012 informatiebeschikkingen opgelegd in verband met gebreken in de administratie. Volgens de restauranteigenaar zijn deze informatiebeschikkingen onterecht opgelegd. De restauranteigenaar geeft aan de boeken zelf te hebben bijgehouden. Zakelijk en privé liepen hierbij door elkaar en voorraden werden niet bijgehouden.

Massaal bezwaar btw-correctie privégebruik auto

2017-04-04
In 2011 hebben jurisprudentie en een wijziging in de regelgeving inzake de correctie van vooraftrek van omzetbelasting geleid tot een grote stroom bezwaarschriften met betrekking tot het privégebruik auto. De ingediende bezwaarschriften werden automatisch aangemerkt als bezwaar tegen de btw-correcties in latere jaren. De staatssecretaris heeft vier proefprocedures over de correctie van vooraftrek van omzetbelasting met betrekking tot het privégebruik auto aangemerkt als massaal bezwaar.

Hoge Raad handhaaft kortingsregeling 30%-regeling

2017-04-04
Een Nederlander woont en werkt vanaf 1 april 1993 in het buitenland. Op 2 oktober 2012 schrijft hij zich weer in Nederland in. Op 18 december 2012 treedt hij in dienst bij zijn Nederlandse werkgever. De werknemer meent dat hij recht heeft op de 30%-regeling.

KNV-chauffeurs wijzen eindbod Beroepsgoederenvervoer af; acties dreigen

2017-04-03
In de nieuwe cao worden de cao’s Goederenvervoer (KNV) en Beroepsgoederenvervoer (TLN) samengevoegd. Volgens de bonden is het eindbod vooral voor de chauffeurs die voorheen onder de KNV-cao vielen nadelig. De komende maand volgen meer informatiebijeenkomsten voor leden. Het is nog niet bekend hoe de stemming precies is in andere sectoren en of ook daar acties volgen.
Bron: FD 3-04-2017

Bijtelling terecht, vergrijpboete niet

2016-12-29
Een bv is eigenaar van een BMW die zij aan haar dga ter beschikking heeft gesteld. Voor deze auto is een bijtelling privégebruik in aanmerking genomen. De bv is echter ook nog eigenaar van twee Audi’s. Deze zijn – naast de BMW – ook aan de dga ter beschikking gesteld. Voor deze auto’s is geen bijtelling voor privégebruik in aanmerking genomen. Volgens de inspecteur ten onrechte. Daarom heeft hij een naheffingsaanslag met vergrijpboete aan de bv opgelegd. De rechtbank heeft de naheffingsaanslag in stand gelaten, maar de vergrijpboete vernietigd. Ook Hof Arnhem-Leeuwarden is het daarmee eens.

RC-schuld niet verrekenen met pensioenaanspraak

2016-12-29
Een dga heeft een holding met op de balans een pensioenvoorziening van € 51.546 per 21 december 2012. De eerste balansboekingen dateren uit 2006. Daarnaast heeft de holding een (rekening-courant) vordering op de dga. Op 21 december 2012 bedroeg die vordering € 264.020. De algemene vergadering van aandeelhouders (ava) van de holding heeft op 21 december 2012 bepaald dat de vordering van de vennootschap op de dga ten laste van het resultaat wordt afgeboekt en dat de pensioenverplichting ten gunste van het resultaat wordt geboekt.

Economisch herstel zichtbaar in cao’s

2016-12-22
In november kwamen 16 nieuwe cao’s tot stand. De gemiddelde afgesproken loonstijging in die cao’s is 1,74%. Kanttekening hierbij is wel dat de novemberafspraken gezien het beperkte aantal een enigszins vertekend beeld kunnen geven en dat maandgemiddelden kunnen fluctueren.
In 2016 verlopen in totaal 445 cao’s. Tot en met oktober zijn 313 daarvan – 70% – al vernieuwd. Procentueel is dat evenveel als in vorige jaren. Het bijna afgelopen cao-seizoen is tot dusver zonder noemenswaardige problemen verlopen. Het aantal conflicten en het aantal stakingsdagen blijft laag.

Personenvennootschappen toch weer op de schop?

2016-12-21
Het gaat om de VOF, CV en de maatschap. Het juridische kader voor deze bedrijven stamt uit 1838. Eerdere pogingen om tot aanpassing te komen, liepen spaak. Een commissie van deskundigen onder leiding van prof. Van Olffen heeft het kabinet onlangs ongevraagd geadviseerd hoe het anders moet.

Pagina's

Social Media

         

Rekenmaaruit