• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Personenvennootschappen toch weer op de schop?

2016-12-21
Het gaat om de VOF, CV en de maatschap. Het juridische kader voor deze bedrijven stamt uit 1838. Eerdere pogingen om tot aanpassing te komen, liepen spaak. Een commissie van deskundigen onder leiding van prof. Van Olffen heeft het kabinet onlangs ongevraagd geadviseerd hoe het anders moet.

Overbruggingsregeling transitievergoeding – herkansing bij kantonrechter

2016-12-21
De Overbruggingsregeling houdt in, dat in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden, een werkgever met 25 werknemers of minder bij de berekening van de transitievergoeding voor wat betreft de duur van de arbeidsovereenkomst de maanden die gelegen zijn vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing kan laten. Daarbij gelden drie voorwaarden:

het netto resultaat van de onderneming van de werkgever over het boekjaar en de twee daaraan voorafgaande boekjaren is kleiner geweest dan nul;

Hogere boetes voor overtreding Arbowet in de bouw

2016-12-20
Steeds meer werk wordt tegenwoordig uitbesteed door opdrachtgevers. Zij bepalen daarom mede de omstandigheden waaronder het werk wordt uitgevoerd. Daardoor zijn zij in sommige gevallen medeverantwoordelijk voor ongelukken, overtredingen van de Arboregelgeving en andere misstanden.
Opdrachtgevers leggen soms zoveel tijdsdruk op dat dit kan leiden tot ongelukken. Ook schatten ze regelmatig de risico’s van een uit te voeren bouwproject onvoldoende in en nemen daarmee onnodig grote risico’s voor werknemers.

Stemming Wet uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld

2016-12-20
Vanuit de praktijk heeft de staatssecretaris signalen gekregen over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Volgens specialisten die de Telegraaf om een reactie heeft gevraagd gaat het om een miljardenstrop omdat dga’s bij de omzetting alle toekomstige indexeringen contant kunnen maken en die allemaal in één keer ten laste zijn te brengen van hun resultaat. De staatssecretaris wil over deze materie eerst meer duidelijkheid hebben.

Maak bezwaar tegen alle belastingen

2016-12-20
De aanslagen afvalstoffenheffing, rioolheffing en forensenbelasting worden door de gemeente in één aanslagbiljet opgelegd aan de verhuurder van een vakantiewoning. De verhuurder maakt in zijn bezwaarschrift specifiek bezwaar tegen de forensenbelasting. Dit bezwaar wordt door de heffingsambtenaar van de gemeente ongegrond verklaard. Vervolgens stelt de verhuurder beroep in bij de rechtbank. In antwoord op vragen van de rechtbank geeft de verhuurder aan dat het beroep is gericht tegen de forensenbelasting en ook tegen de riool- en afvalstoffenheffing.

Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040

2016-12-16
Op basis van de huidige stand van de volksgezondheid en de medische technologie hebben 65-jarigen gemiddeld nog 19,8 jaar te leven. Deze levensverwachting is in 2016 ruim vijf jaar hoger dan in 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet (AOW) werd aangenomen. Verwacht wordt dat de levensverwachting van 65-jarigen in 2040 rond de 22,8 jaar zal liggen. De AOW-leeftijd zal op basis van de huidige prognoses in 2022-2040 waarschijnlijk om het jaar met drie maanden worden verhoogd, volgens de in de AOW opgenomen formule (art. 7a AOW).

Werkloosheid zakt onder half miljoen

2016-12-15
In november was 5,6% van de beroepsbevolking werkloos. Dat is hetzelfde percentage als in oktober. Daarvoor daalde het werkloosheidspercentage zes maanden achter elkaar. Vooral onder ouderen was de daling toen sterk. De afgelopen twee maanden bleef bij de 45-plussers het werkloosheidspercentage steken op 5,1%. Bij de 25- tot 45-jarigen bleef het percentage gelijk op 4,3%. Onder jongeren daalde het werkloosheidspercentage wel, van 10,5% in oktober naar 10,3% in november.

Vrijwillige vertrekregeling was geen RVU

2016-12-15
Een luchtvaartmaatschappij heeft per april 2014 265 piloten in dienst. Als gevolg van inkrimping van activiteiten en economische omstandigheden zijn de piloten per april 2014 voor 26,6 fte boventallig. Om de overtolligheid af te bouwen heeft de maatschappij onder meer een vrijwillige vertrekregeling (VVR) in het leven geroepen, die bij vrijwillig ontslag recht geeft op een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. De ontslagvergoeding is gemaximeerd op het salaris dat de piloot nog zou ontvangen als hij tot aan de pensioendatum in dienst zou blijven.

Grootste pensioenfondsen hoeven waarschijnlijk niet te korten

2016-12-13
Volgens Peter Borgdorff van PFZW zit het pensioenfonds voor een groot deel van de werknemers in de zorgsector 5 procentpunt boven de kortingsgrens van 87%. Hij acht de kans dat hij slecht nieuws moet brengen stukken kleiner geworden. Overigens zou een korting volgens hem geen reden voor onrust zijn: ‘het zou hooguit een korting van dubbeltjes worden en pas over acht maanden worden uitgevoerd.’

Geen gezagsverhouding, dus geen dienstbetrekking

2016-12-13
De Belastingdienst ontvangt signalen dat een man in de jaren 2010 tot en met 2012 een onderneming dreef zonder dat aangifte werd gedaan voor de winst, omzetbelastingen en loonheffingen. Naar aanleiding van deze signalen stelt de Belastingdienst in de eerste helft van 2013 een boekenonderzoek bij hem in. Uit het onderzoek blijkt dat de man in de periode 26 januari 2010 tot en met 25 mei 2010 in totaal € 2.500 aan een derde heeft overgemaakt. In de periode 30 juni 2010 tot en met 5 november 2012 maakt de man in totaal € 13.000 over aan deze persoon.

Pagina's

Social Media

         

Rekenmaaruit