• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Meer omzet en werkgelegenheid in detailhandel

2017-06-06
De winkels in voedings- en genotmiddelen boekten in het eerste kwartaal 3% meer omzet dan een jaar eerder. Deze omzetstijging kwam vooral voor rekening van de supermarkten, die ruim 3% meer omzet wisten te realiseren. Bij de speciaalzaken steeg de omzet met 1,1%. De verkopen in de foodsector namen met 1,2% toe.

Btw-herziening voor ‘kostbare diensten’

2017-06-02
Een ondernemer die binnen de herzieningstermijn het gebruik wijzigt van een investeringsgoed moet de voorbelasting die hij in aftrek heeft gebracht herzien. Voor onroerende zaken geldt een herzieningstermijn van tien jaar. Wijzigt het gebruik van het pand binnen die tien jaar van belast naar onbelast – of wordt het pand onbelast vervreemd – dan moet de btw die eerder in aftrek is gebracht worden herzien. Voor roerende zaken geldt een herzieningstermijn van vijf jaar.

Verder uitstel handhaving Wet DBA

2017-06-02
Onlangs werd het rapport van een ambtelijke commissie gepubliceerd naar de Wet DBA. In dit rapport zijn tien varianten genoemd die voor enkele problemen met de Wet DBA een oplossing moeten bieden. Daar het aan het nieuwe kabinet is hoe wordt verder gegaan met de Wet DBA, schort staatssecretaris Wiebes van Financiën de handhaving nog een half jaar op. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten namelijk voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen.
Bron: MvF 1-06-2017

Vaker minder goede arbeidsomstandigheden

2017-06-01
In de gezamenlijke studie ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op ongelijkheid’ brengen TNO en CBS de ongelijkheid op de arbeidsmarkt langs drie dimensies in kaart gebracht: ongelijkheden in werkzekerheid, in loon- en inkomen en in de kwaliteit van arbeidsomstandigheden.

Geen onderneming maar dienstbetrekking

2017-04-26
Een man is sinds 1999 ingeschreven bij de Kamer van koophandel met een eenmanszaak. In 2010 sluit hij als vertegenwoordiger van een vennootschap i.o. een managementovereenkomst met een andere vennootschap. Op grond van die overeenkomst verricht hij vervolgens voor die bv diverse werkzaamheden. Zijn inkomsten geeft hij aan als winst uit onderneming. Nadat de definitieve aanslagen IB/PVV 2010 en 2011 zijn vastgesteld, vindt er een boekenonderzoek plaats. Hieruit concludeert de inspecteur dat er geen sprake is van winst uit onderneming, maar van loon uit dienstbetrekking.

Hoge Raad over btw-correctie privégebruik auto

2017-04-26
In de twee zaken waar de Hoge Raad besloot tot verwijzing viel volgens de belanghebbenden de btw-correctie over de tweede helft van 2011 aan de hand van de forfaitaire regeling van 2,7% van de cataloguswaarde te hoog uit. Daar er in beide gevallen geen kilometeradministratie was bijgehouden was het volgens het hof in deze zaken niet mogelijk de btw te corrigeren naar het daadwerkelijke privégebruik. Dit oordeel is volgens de Hoge Raad onjuist. Het kan ook mogelijk zijn het daadwerkelijk privégebruik met statistische methoden te benaderen. Het verwijzingshof mag hier nogmaals naar kijken.

Halfjaarsrapportage Belastingdienst: digitaal bezwaar indienen

2017-04-26
De communicatie van de Belastingdienst naar de belastingbetaler sluit nog niet voldoende aan bij de praktijk van de belastingbetaler. Mensen zijn gewend digitaal zaken te doen, terwijl de Belastingdienst nog vooral brieven stuurt. De brieven worden ook vaak op een voor de belastingbetaler onlogisch moment ontvangen, wat resulteert in (teveel) telefoontjes naar de Belastingdienst. Het streven is om de interactie met de belastingbetaler te moderniseren en te vergemakkelijken, waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van digitale middelen.

Onderhandelingsresultaat cao kleinmetaal

2017-04-24
Voor de werknemers in de kleinmetaal is een cao afgesproken met een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019. Gedurende die looptijd worden de lonen in totaal met 4,16% verhoogd. De eerste loonsverhoging is in augustus van dit jaar (1,75%), daarna volgt nog een verhoging per 1 januari 2018 (0,35%), per 1 juli 2017 (1,75%) en per 1 januari 2019 (0,31%).
Met de wijziging van de wet minimumloon (verlaging leeftijdsgrens volwassen minimumloon naar 22 jaar) zal per 1 juli 2017 ook de schaal voor 22-jarigen uit de cao verdwijnen.

Acties wegvervoer van de baan

2017-04-24
De transportsector kende twee cao's. De cao Beroepsgoederenvervoer en vervoer van mobiele kranen over de weg, waar het merendeel van de werknemers onder viel, en de cao Goederenveroer (KNV), die van toepassing is op circa 8.000 werknemers. Met de nieuwe cao zouden beid cao's worden samengevoegd, zodat er nog maar één cao is voor de 130.000 werknemers in de sector. Eind maart kwam er een principeakkoord tot stand voor die nieuwe cao. Omdat voor de werknemers die onder de KNV-cao vielen de nieuwe cao verslechteringen zou inhouden dreigden de bonden met acties.

Verzuimboeten Vpb, wanneer matiging?

2017-04-24
In het WOB-verzoek is gevraagd of er sprake is van een nieuwe werkinstructie. De staatssecretaris laat weten dat dit niet het geval is. Ook is er volgens de staatssecretaris geen nieuw beleid op grond waarvan tot matiging wordt overgegaan. Medewerkers van de Belastingdienst hebben wel in 2016 een jurisprudentieoverzicht ontvangen dat betrekking heeft op de matiging van verzuimboeten.

Pagina's