• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Extra rente op uitkeringen depositogarantiestelsel

2017-04-12
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde in december vorig jaar dat DNB over de vergoeding van de deposito’s uit hoofde van het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS) te weinig wettelijke rente heeft vergoed. Dit was mede het gevolg van een onjuiste omzetting van de destijds geldende richtlijn depositogarantiestelsels. In de richtlijn was bepaald dat een vergoeding uiterlijk drie maanden - in plaats van vijf maanden zoals in dit geval was gebeurt - na de inwerkingstelling van het depositogarantiestelsel moest plaats vinden.

Aanpassing minimumloon bij stukloon pas in 2018

2017-04-12
Een van de aanpassingen van de wet Verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk betreft de bepaling van de arbeidsduur in geval van stukloon. Om te kunnen bepalen of een werknemer minimaal het minimumloon verdiend wordt voortaan uitgegaan van de daadwerkelijke tijd die de werknemer heeft besteed aan de uitvoering van de verrichte arbeid. Volgens de thans nog geldende wettekst wordt uitgegaan van ‘de tijd, die redelijkerwijs met de uitvoering van de verrichte arbeid is gemoeid’.

Houders American Express Cards op de korrel

2017-04-11
Het gaat om gegevens over betaalkaarten (debit of credit) uit de periode 2009 t/m 2016. Zodra de gegevens zijn ontvangen zal worden onderzocht of de tegoeden op de buitenlandse rekeningen waaraan de kaarten zijn gekoppeld, zijn opgenomen in de belastingaangifte van de betreffende kaarthouders. Is dat niet het geval, dan kunnen de zwartspaarders een boete van maximaal drie keer het totale verschuldigde belastingbedrag tegemoet zien.

Staken mag geen gevolgen hebben voor WW

2017-04-07
De zaak betrof enkele ex-werknemers van voormalige vangrailproducent Prins Dokkum. In 2013 voerden de werknemers actie tegen de sluiting van hun fabriek. In totaal werd er door de werknemers veertien dagen gestaakt. Hun acties hadden geen succes. De fabriek werd gesloten en de werknemers belandden in de WW, waar ze een lagere uitkering kregen: vanwege de stakingsdagen kwam het UWV onder de toen geldige regelgeving op een lager dagloon uit.

Digitale post toegestaan?

2017-04-07
Het gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) heeft via de Berichtenbox van MijnOverheid.nl aan een belastingplichtige een aanslag waterschapbelastingen opgelegd. Omdat een belastingplichtige niet betaalde, is per post een aanmaning verstuurd en zijn aanmaningskosten in rekening gebracht. De belastingplichtige maakt bezwaar tegen de aanmaningskosten. Hij geeft aan de aanslag waterschapsbelasting niet te hebben ontvangen en pas bij ontvangst van de aanmaning er achter te zijn gekomen dat de aanslag was opgelegd.

Administratieve gebreken, informatiebeschikking terecht afgegeven

2017-04-06
Aan een restauranthouder zijn na een onderzoek naar de aanvaardbaarheid van de aangiften IB 2008 tot en met 2012 en de aangiften omzetbelasting over de tijdvakken 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012 informatiebeschikkingen opgelegd in verband met gebreken in de administratie. Volgens de restauranteigenaar zijn deze informatiebeschikkingen onterecht opgelegd. De restauranteigenaar geeft aan de boeken zelf te hebben bijgehouden. Zakelijk en privé liepen hierbij door elkaar en voorraden werden niet bijgehouden.

Cao-lonen blijven achter bij inflatie

2017-04-06
Sinds de eerste helft van 2014 is de toename van de cao-lonen niet meer lager geweest dan de ontwikkeling van de inflatie. De stijging is ook minder dan alle kwartalen van 2016. In dat jaar kwam de gemiddelde stijging over het hele jaar uit op 1,9%.

Massaal bezwaar btw-correctie privégebruik auto

2017-04-04
In 2011 hebben jurisprudentie en een wijziging in de regelgeving inzake de correctie van vooraftrek van omzetbelasting geleid tot een grote stroom bezwaarschriften met betrekking tot het privégebruik auto. De ingediende bezwaarschriften werden automatisch aangemerkt als bezwaar tegen de btw-correcties in latere jaren. De staatssecretaris heeft vier proefprocedures over de correctie van vooraftrek van omzetbelasting met betrekking tot het privégebruik auto aangemerkt als massaal bezwaar.

Hoge Raad handhaaft kortingsregeling 30%-regeling

2017-04-04
Een Nederlander woont en werkt vanaf 1 april 1993 in het buitenland. Op 2 oktober 2012 schrijft hij zich weer in Nederland in. Op 18 december 2012 treedt hij in dienst bij zijn Nederlandse werkgever. De werknemer meent dat hij recht heeft op de 30%-regeling.

KNV-chauffeurs wijzen eindbod Beroepsgoederenvervoer af; acties dreigen

2017-04-03
In de nieuwe cao worden de cao’s Goederenvervoer (KNV) en Beroepsgoederenvervoer (TLN) samengevoegd. Volgens de bonden is het eindbod vooral voor de chauffeurs die voorheen onder de KNV-cao vielen nadelig. De komende maand volgen meer informatiebijeenkomsten voor leden. Het is nog niet bekend hoe de stemming precies is in andere sectoren en of ook daar acties volgen.
Bron: FD 3-04-2017

Pagina's

Social Media

         

Rekenmaaruit