• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Nog een jaar langer monumenten- en scholingsaftrek

2017-07-06
Gezien de forse uitvoeringsconsequenties waarvoor veel tijd nodig is, heeft de minister in samenspraak met staatsecretaris Wiebes besloten dat het wetsvoorstel niet voor 1 januari 2019 zal ingaan. Op dit moment worden de vervangende subsidieregelingen voor het onderhoud van rijksmonumenten nader uitgewerkt. Inmiddels hebben diverse organisaties hun wensen kenbaar gemaakt. Ook de regeling voor scholingsvouchers wordt nader uitgewerkt waarbij het doel van de regeling zo goed mogelijk moet worden gedefinieerd. Het nieuwe kabinet moet voor beide regelingen keuzes maken.

Uitbreiding WML naar andere opdrachtovereenkomsten

2017-07-05
Per 1 januari 2018 wordt de Wet op het minimumloon aangepast waardoor mensen die werken op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) onder het wettelijk minimumloon vallen. De Eerste Kamer is eerder dit jaar akkoord gegaan met deze wetswijziging. In de wet op het minimumloon wordt met deze wetswijziging ook opgenomen (art. 2 lid 3 WML (nieuw)) dat bij een algemene maatregel van bestuur ook andere arbeidsverhoudingen die vergelijkbaar zijn met de overeenkomst van opdracht of de arbeidsovereenkomst onder de reikwijdte van de wet kunnen worden gebracht.

Laagste ziekteverzuim in de horeca

2017-07-05
In 2016 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuim 3,9%. Het verzuim is sinds 2006 vrij stabiel en fluctueert tussen 3,8% en 4,2%. In 2014 was het ziekteverzuim met 3,8% het laagst.
In het openbaar bestuur was het ziekteverzuim in 2016 met 5,3% het hoogst, gevolgd door de gezondheids- en welzijnszorg (5,1%). Het ziekteverzuim was het laagst in de horeca (2,2%), gevolgd door de landbouw en visserij met 2,5% verzuim.

Innovatiebox EU-proof

2017-07-04
Bij het Belastingplan 2017 is voorgesteld dit immateriële activum aan de innovatiebox toe te voegen om zo de ontwikkeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen op basis van levende (micro-)organismen te stimuleren. Dit voorstel moest echter eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Gedragscodegroep. Door de goedkeuring wordt dit activum middels een besluit toegevoegd aan art. 12ba Wet Vpb 1969 en treedt met ingang van 1 juli 2017 in werking en werkt terug tot 1 januari 2017 (Stb. 2017, 280).

Stadionritjes waren zakelijk

2017-07-03
Een vastgoedonderneming, een bv, heeft naheffingsaanslagen opgelegd gekregen. De naheffingsaanslagen hebben betrekking op het privégebruik auto. De auto was aan de directeur door zijn bv ter beschikking gesteld en werd, zoals door de onderneming gesteld, alleen zakelijk gebruikt. In hoger beroep spitst het geschil zich toe op de vraag of de directeur inderdaad voor minder dan 500 km privé met de auto heeft gereden. Met name gaat het dan om de vraag of de ritjes naar een stadion, waar de onderneming beschikt over vier business seats als zakelijk zijn aan te merken.

Gemiste kansen in cao-overleg

2017-06-30
Volgens AWVN zou het aan de onderhandelingstafel veel meer moeten gaan om kwalitatieve onderwerpen als de arbeidsmarktkwalificaties en vaardigheden van de werkenden – vaak samengevat onder de term ‘duurzame inzetbaarheid’.

Gemeente mag vast bedrag aan leges per bouwkostenklasse heffen

2017-06-30
De zaak betrof een projectontwikkelaar die omgevingsvergunningen had aangevraagd voor woningbouwprojecten in Hoek van Holland. De daarvoor door hem te betalen leges waren door de gemeente Rotterdam berekend op basis van een tarieventabel. In die tabel was per tariefklasse, bestaande uit een bepaalde bandbreedte aan bouwkosten, het te betalen bedrag aan leges bepaald. Hoe hoger de tariefklasse, hoe hoger het te betalen bedrag aan leges.

Toch ondernemerschap bij ondersteunende werkzaamheden

2017-06-29
Een echtpaar exploiteert sinds 2006 een garagebedrijf in de vorm van een VOF. Sinds 2008 werkt de vrouw volledig mee in de onderneming. In haar aangiften over 2009 en 2010 heeft de vrouw rekening gehouden met zelfstandigenaftrek. Na het instellen van een boekenonderzoek, corrigeert inspecteur de zelfstandigenaftrek over de jaren 2009 tot en met 2013 op.

Geen partiële toepassing vrijwilligersvergoeding

2017-06-29
Een secretaris van een stichting heeft in 2013 voor zijn werkzaamheden een bedrag van € 2.080 bruto ontvangen. Op dit bedrag is € 1.082 aan loonheffingen ingehouden en afgedragen. De stichting heeft op 22 februari 2016 schriftelijk aan de secretaris te kennen gegeven dat er in 2013 geen arbeidsovereenkomst tussen hem en de stichting bestond.

Mbo’ers doen het goed op de arbeidsmarkt

2017-06-28
Per regio en per opleidingsniveau is door SBB inzichtelijk gemaakt waar de kansen liggen. Zo hebben jongeren op mbo niveau 2 goede baankansen als zij kiezen voor een opleiding tot monteur mechatronica, logistiek medewerker of kok. Op niveau 3 is veel behoefte aan verzorgenden IG, verkoopspecialisten en begeleiders in de gehandicaptenzorg. Voor niveau 4 zijn de beroepen met goede baankansen: verpleegkundige, manager retail en technicus engineering.

Pagina's