• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

NBBU: flexschil bevordert kwaliteit, innovatie en baanbehoud

2016-12-02
Voor het onderzoek is september dit jaar een enquête uitgezet onder 3500 leden van werkgeversvereniging AWVN. De respondenten zijn vooral verantwoordelijken voor HR, HR-adviseurs en een aantal algemeen directeuren. De respons bedroeg 7% (241 leden) en kwam uit de volgende hoofdsectoren: industrie (50%), dienstverlening (30%), transport en logistiek (9%), publieke sector (9%) en zorg (2%).

BV met leegstaande kantoorvilla is ondernemer voor omzetbelasting

2016-12-01

Ondernemer voor de omzetbelasting is iedereen die zelfstandig een bedrijf uitoefent. Voor de kwalificatie als ondernemer is niet van belang of er een winstdoelstelling is. Ook de met de activiteiten behaalde resultaten zijn niet van belang. Ook voorbereidende handelingen voor het verrichten van economische activiteiten moeten tot de economische activiteiten worden gerekend. Vooruitlopend op het ondernemerschap kan dus al een recht op aftrek van voorbelasting ontstaan.

Wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid aangenomen

2016-12-01

Het wetsvoorstel ter aanpassing van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting is door de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen. Aanpassing van het regime van de fiscale eenheid was nodig door uitspraken van het Hof van Justitie EU. Volgens die uitspraken was het oude regime op een aantal punten niet in overeenstemming met het EU-recht.

Betalingscriterium voor willekeurige afschrijving

2016-12-01

Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen is mogelijk mits voor de verwerving of verbetering van het bedrijfsmiddel verplichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt. Het bedrag van de willekeurige afschrijving kan voor de ingebruikneming van het bedrijfsmiddel niet groter zijn dan het betaalde bedrag.

Notariële akte van levering is geen factuur

2016-12-01

Wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van de normale regels niet verschuldigd is, wordt die belasting verschuldigd op het tijdstip waarop hij die factuur uitreikt. De Hoge Raad heeft in een arrest van 4 maart 2016 gezegd dat een factuur een bescheid is waarop de betaling van een bedrag wordt gevorderd.

Omzet zakelijke dienstverlening in de lift

2016-12-01
Binnen de zakelijke dienstverlening heeft alleen de beveiligingsbranche te maken met een omzetdaling (voor het tweede kwartaal op rij), maar andere dienstverleners, architecten en hoveniers, deden met een omzettoename van ruim 10% juist goede zaken. De uitzendbranche realiseerde een omzetstijging van ruim 6%. Ook het vertrouwen van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening is al ruim drie jaar positief.

Sterke stijging omzet horeca

2016-11-30
Bij restaurants en cafés steeg de omzet met respectievelijk 3,5 en 3,4% het sterkst. De groei in beide branches was tevens hoger dan in de eerste twee kwartalen van dit jaar. Cafés (waaronder eetcafés en koffiezaken) realiseerden niet eerder zo’n sterke stijging van de omzet. In tegenstelling tot de andere horecabranches, liggen de verkopen (volume) van cafés nog steeds lager dan voor de crisis.

Verduidelijking verloonde uren

2016-11-29
In de memo geven CBS, UWV en Belastingdienst hun standpunten ten aanzien van het aantal verloonde uren dat moet worden ingevuld in de aangifte loonheffingen. Aan de hand van een reeks voorbeelden wordt aangegeven of sprake is van een verloond uur of juist niet. Denk hierbij aan verkopen of kopen van verlofuren, verloonde uren bij ziekte, bij uitbetaling van een wao-/wia-uitkering al dan niet in combinatie met dienstverband waarin wel/niet wordt gewerkt, bij minder dan 100% loondoorbetaling bij ziekte enzovoort.

‘Ruis’ geen reden voor beboeting

2016-11-29
De handhaving van de Wet DBA wordt uitgesteld tot 1 januari 2018, behalve voor kwaadwillenden. In een bijlage bij de Kamerbrief van 18 november 2016 wordt hiervan de volgende definitie gegeven: ‘Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)’.

Beloningsverschil tussen mannen en vrouwen wordt kleiner

2016-11-28
In een onderzoek door CBS naar beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen is rekening gehouden met twintig achtergrondkenmerken, zoals als opleidingsniveau, beroepsniveau, het hebben van deeltijd- of voltijdwerk en werkervaring. Bij de overheid verdienden in 2008 vrouwen nog 7% minder dan mannen. In 2014 was dit gedaald tot 5%. In het bedrijfsleven daalde het verschil in deze periode van 9% naar 7%.

Pagina's

Social Media

         

Rekenmaaruit