• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Bijtelling terecht, vergrijpboete niet

2016-12-29
Een bv is eigenaar van een BMW die zij aan haar dga ter beschikking heeft gesteld. Voor deze auto is een bijtelling privégebruik in aanmerking genomen. De bv is echter ook nog eigenaar van twee Audi’s. Deze zijn – naast de BMW – ook aan de dga ter beschikking gesteld. Voor deze auto’s is geen bijtelling voor privégebruik in aanmerking genomen. Volgens de inspecteur ten onrechte. Daarom heeft hij een naheffingsaanslag met vergrijpboete aan de bv opgelegd. De rechtbank heeft de naheffingsaanslag in stand gelaten, maar de vergrijpboete vernietigd. Ook Hof Arnhem-Leeuwarden is het daarmee eens.

RC-schuld niet verrekenen met pensioenaanspraak

2016-12-29
Een dga heeft een holding met op de balans een pensioenvoorziening van € 51.546 per 21 december 2012. De eerste balansboekingen dateren uit 2006. Daarnaast heeft de holding een (rekening-courant) vordering op de dga. Op 21 december 2012 bedroeg die vordering € 264.020. De algemene vergadering van aandeelhouders (ava) van de holding heeft op 21 december 2012 bepaald dat de vordering van de vennootschap op de dga ten laste van het resultaat wordt afgeboekt en dat de pensioenverplichting ten gunste van het resultaat wordt geboekt.

Economisch herstel zichtbaar in cao’s

2016-12-22
In november kwamen 16 nieuwe cao’s tot stand. De gemiddelde afgesproken loonstijging in die cao’s is 1,74%. Kanttekening hierbij is wel dat de novemberafspraken gezien het beperkte aantal een enigszins vertekend beeld kunnen geven en dat maandgemiddelden kunnen fluctueren.
In 2016 verlopen in totaal 445 cao’s. Tot en met oktober zijn 313 daarvan – 70% – al vernieuwd. Procentueel is dat evenveel als in vorige jaren. Het bijna afgelopen cao-seizoen is tot dusver zonder noemenswaardige problemen verlopen. Het aantal conflicten en het aantal stakingsdagen blijft laag.

Personenvennootschappen toch weer op de schop?

2016-12-21
Het gaat om de VOF, CV en de maatschap. Het juridische kader voor deze bedrijven stamt uit 1838. Eerdere pogingen om tot aanpassing te komen, liepen spaak. Een commissie van deskundigen onder leiding van prof. Van Olffen heeft het kabinet onlangs ongevraagd geadviseerd hoe het anders moet.

Overbruggingsregeling transitievergoeding – herkansing bij kantonrechter

2016-12-21
De Overbruggingsregeling houdt in, dat in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden, een werkgever met 25 werknemers of minder bij de berekening van de transitievergoeding voor wat betreft de duur van de arbeidsovereenkomst de maanden die gelegen zijn vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing kan laten. Daarbij gelden drie voorwaarden:

het netto resultaat van de onderneming van de werkgever over het boekjaar en de twee daaraan voorafgaande boekjaren is kleiner geweest dan nul;

Dividend, uitdeling of loon?

2016-12-21
Een dga ontvangt in de jaren 2009, 2010 en 2011 een brutoloon van zijn persoonlijke holding van respectievelijk € 184.808, € 54.601 en € 55.573. Daarnaast ontvangt hij van de bv zowel in 2010 als in 2011 een bedrag van € 210.000. In het grootboek zijn deze betalingen geboekt met de omschrijving ‘management verg [X] 2010’ en ‘management fee 2011 [X] ’. De boekingen zijn verwerkt in rekening-courant.

Hogere boetes voor overtreding Arbowet in de bouw

2016-12-20
Steeds meer werk wordt tegenwoordig uitbesteed door opdrachtgevers. Zij bepalen daarom mede de omstandigheden waaronder het werk wordt uitgevoerd. Daardoor zijn zij in sommige gevallen medeverantwoordelijk voor ongelukken, overtredingen van de Arboregelgeving en andere misstanden.
Opdrachtgevers leggen soms zoveel tijdsdruk op dat dit kan leiden tot ongelukken. Ook schatten ze regelmatig de risico’s van een uit te voeren bouwproject onvoldoende in en nemen daarmee onnodig grote risico’s voor werknemers.

Stemming Wet uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld

2016-12-20
Vanuit de praktijk heeft de staatssecretaris signalen gekregen over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Volgens specialisten die de Telegraaf om een reactie heeft gevraagd gaat het om een miljardenstrop omdat dga’s bij de omzetting alle toekomstige indexeringen contant kunnen maken en die allemaal in één keer ten laste zijn te brengen van hun resultaat. De staatssecretaris wil over deze materie eerst meer duidelijkheid hebben.

Maak bezwaar tegen alle belastingen

2016-12-20
De aanslagen afvalstoffenheffing, rioolheffing en forensenbelasting worden door de gemeente in één aanslagbiljet opgelegd aan de verhuurder van een vakantiewoning. De verhuurder maakt in zijn bezwaarschrift specifiek bezwaar tegen de forensenbelasting. Dit bezwaar wordt door de heffingsambtenaar van de gemeente ongegrond verklaard. Vervolgens stelt de verhuurder beroep in bij de rechtbank. In antwoord op vragen van de rechtbank geeft de verhuurder aan dat het beroep is gericht tegen de forensenbelasting en ook tegen de riool- en afvalstoffenheffing.

Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040

2016-12-16
Op basis van de huidige stand van de volksgezondheid en de medische technologie hebben 65-jarigen gemiddeld nog 19,8 jaar te leven. Deze levensverwachting is in 2016 ruim vijf jaar hoger dan in 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet (AOW) werd aangenomen. Verwacht wordt dat de levensverwachting van 65-jarigen in 2040 rond de 22,8 jaar zal liggen. De AOW-leeftijd zal op basis van de huidige prognoses in 2022-2040 waarschijnlijk om het jaar met drie maanden worden verhoogd, volgens de in de AOW opgenomen formule (art. 7a AOW).

Pagina's

Social Media

         

Rekenmaaruit