• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Werkloosheid zakt onder half miljoen

2016-12-15
In november was 5,6% van de beroepsbevolking werkloos. Dat is hetzelfde percentage als in oktober. Daarvoor daalde het werkloosheidspercentage zes maanden achter elkaar. Vooral onder ouderen was de daling toen sterk. De afgelopen twee maanden bleef bij de 45-plussers het werkloosheidspercentage steken op 5,1%. Bij de 25- tot 45-jarigen bleef het percentage gelijk op 4,3%. Onder jongeren daalde het werkloosheidspercentage wel, van 10,5% in oktober naar 10,3% in november.

Vrijwillige vertrekregeling was geen RVU

2016-12-15
Een luchtvaartmaatschappij heeft per april 2014 265 piloten in dienst. Als gevolg van inkrimping van activiteiten en economische omstandigheden zijn de piloten per april 2014 voor 26,6 fte boventallig. Om de overtolligheid af te bouwen heeft de maatschappij onder meer een vrijwillige vertrekregeling (VVR) in het leven geroepen, die bij vrijwillig ontslag recht geeft op een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. De ontslagvergoeding is gemaximeerd op het salaris dat de piloot nog zou ontvangen als hij tot aan de pensioendatum in dienst zou blijven.

Grootste pensioenfondsen hoeven waarschijnlijk niet te korten

2016-12-13
Volgens Peter Borgdorff van PFZW zit het pensioenfonds voor een groot deel van de werknemers in de zorgsector 5 procentpunt boven de kortingsgrens van 87%. Hij acht de kans dat hij slecht nieuws moet brengen stukken kleiner geworden. Overigens zou een korting volgens hem geen reden voor onrust zijn: ‘het zou hooguit een korting van dubbeltjes worden en pas over acht maanden worden uitgevoerd.’

Geen gezagsverhouding, dus geen dienstbetrekking

2016-12-13
De Belastingdienst ontvangt signalen dat een man in de jaren 2010 tot en met 2012 een onderneming dreef zonder dat aangifte werd gedaan voor de winst, omzetbelastingen en loonheffingen. Naar aanleiding van deze signalen stelt de Belastingdienst in de eerste helft van 2013 een boekenonderzoek bij hem in. Uit het onderzoek blijkt dat de man in de periode 26 januari 2010 tot en met 25 mei 2010 in totaal € 2.500 aan een derde heeft overgemaakt. In de periode 30 juni 2010 tot en met 5 november 2012 maakt de man in totaal € 13.000 over aan deze persoon.

Second opinion, wat is uw mening?

2016-12-12
Ten aanzien het recht op een second opinion is in het ontwerpbesluit onder meer omschreven dat de bedrijfsarts die hiervoor wordt ingeschakeld niet werkzaam is binnen de arbodienst of het bedrijf of de inrichting waarin de bedrijfsarts, die het eerste advies aan de werknemer heeft gegeven, werkzaam is. De eerste bedrijfsarts moet aan de second opinion meewerken door aan de tweede bedrijfsarts alle relevante beschikbare informatie te verstrekken.

Wet aanpassing fiscale eenheid aangenomen

2016-12-08
Het regime van de fiscale eenheid is aangepast naar aanleiding van jurisprudentie van het Europese Hof. Het regime is nu in overeenstemming is met het EU-recht, waarbij zo veel mogelijk is aangesloten bij de voorwaarden en de uitwerking van het bestaande fiscale-eenheidsregime. Deze regeling voor de fiscale eenheid wordt uitgebreid voor twee situaties.

Zzp-organisaties: tijdelijke oplossing Wet DBA nodig

2016-12-08
Volgens de organisaties zitten nu meer dan 50.000 zelfstandigen zonder opdracht en lijden zijinkomensverlies als gevolg van de onzekerheid door de Wet DBA. Ze verwachten dat dit aantal na 1 januari zal stijgen doordat veel contracten niet worden verlengd. Op korte termijn is een oplossing dringend noodzakelijk. Voor de beoordeling van de arbeidsrelatie tussen zzp’er en opdrachtgever bepleiten zij dat de bestaande Ondernemerscheck op de site van de Belastingdienst wordt gebruikt.

Tips voor omgang met nieuwe Arbowet

2016-12-07
In september stemde de Tweede Kamer in met een wijziging van de Arbowet waardoor er een veel sterker accent komt te liggen op preventie van onveilige en ziekmakende omstandigheden. De wet treedt op 1 juli in werking, een half jaar later dan gehoopt. Arbodiensten moeten hun contracten gaan aanpassen aan het feit dat preventie voorrang gaat krijgen boven verzuimbegeleiding. Ook zullen veel bedrijfsartsen, veiligheidskundigen en andere professionals moeten wennen aan het feit dat ze directer te maken gaan krijgen met ondernemingsraden, ook buiten overlegvergaderingen om.

Naar één uitzend-cao?

2016-12-07
De ABU vertegenwoordigt 65% van de markt en heeft de grote uitzendbedrijven als lid. Daarnaast zijn circa duizend gespecialiseerde, mkb- en payrollbedrijven lid van de NBBU. Bedrijven die van geen van beide brancheorganisaties lid zijn passen de ABU-cao toe door een algemeen verbindend verklaring.

Bij aansprakelijkstelling bezwaar mogelijk tegen hoogte aanslag

2016-12-06
De bestuurder en enig aandeelhouder van een bv met een uitzendbureau als dochtervennootschap is aansprakelijk gesteld voor de loonbelastingschulden. Naar aanleiding van een boekenonderzoek had de inspecteur over de periode 1 januari 2004 tot en met 31 december 2005 een naheffingsaanslag opgelegd van € 156.742. Hiertegen heeft de bv beroep aangetekend, dat de rechtbank te Breda op 6 april 2011 ongegrond heeft verklaard. De uitspraak staat onherroepelijk vast. De bv heeft de naheffingsaanslag niet betaald, waarop de ontvanger de bestuurder aansprakelijk heeft gesteld.

Pagina's

Social Media

         

Rekenmaaruit